Terms and Conditions
Home/Terms and Conditions

Terms and Conditions


1. The invoices for “Xolo-DBT-SBS” are payable in cash or by bank transfer in Antwerp, without discount unless otherwise agreed upon when ordering.


2. All non-cash payments must be made into a KBC account (Bic: KREDBEBB) in the name of: D.F.B. Berghmans

    IBAN: BE32 7350 5073 2402 

    BIC: KREDBEBB

    stating: SBS - {your invoice number}


3. When there's a non-payment on the due date, default interest is owed by operation of law and without prior notice of default at 2% per month.

     In addition, when there's no full or partial payment of the debt on the due date, a fixed fee of 10% of the total invoice amount plus a minimum amount of        EUR 75 per invoice will be due by operation of law and without notice of default.


4.  In case of non-compliance with one of the obligations by the service provider due to unexpected events, no compensation is due to the customer.


5. In case of non-payment, all services will be stopped immediately and without any prior notice until the invoice has been paid in full.


6. If you are entitled to 1 year of free service and maintenance, you can also have minor adjustments made to the website four (4) times a year

    If you want multiple updates; please contact info@dbt-advies.be for a service subscription of 30 or 40 EUR* / month. *(40€ starter / 30€ Basic)


7. For all other services of Xolo-DBT-SBS, a prepayment of at least 75% of the invoice amount must be made, unless otherwise described.


8. Any objection must be made within 5 days after delivery or after the invoice date.

    This must be done by registered letter and must be motivated

    In the absence of an objection within the set term, the invoice is deemed to have been accepted.


9. For all disputes, only the courts of the Antwerp district of the service provider are competent.


10. The address details of DBT-SBS:

     Xolo-DBT-SBS (EE 102156920), Kalasadama 4, Tallinn, 10415, Estonia
     Belgium branch: D.F.B. Berghmans (CEO), Dambruggestraat 168, 2060 Antwerp, Belgium

    (Companies are registered according to European trade laws)


Algemene Voorwaarden

1.  De facturen voor “Xolo-DBT-SBS” zijn contant of per overschrijving betaalbaar te Antwerpen, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.


2.  Alle niet contante betalingen dienen te geschieden op KBC rekening (Bic: KREDBEBB) ten name van: D.F.B. Berghmans

IBAN: BE32 7350 5073 2402 

BIC: KREDBEBB

met vermelding SBS – {uw factuurnummer}


3.  Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd aan 2% per maand

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het totale factuurbedrag verhoogd met een minimumbedrag van 75 EUR per factuur. 


4.  Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de dienstverlener welke te wijten zijn aan onverwachte gebeurtenissen, zijn deze geen schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd. 


5.  Bij niet betaling zullen alle diensten onmiddellijk en zonder enig voorafgaande verwittiging onverwijld worden stopgezet tot de factuur is betaald voor het volledige bedrag


6.  Indien recht op 1 jaar gratis service en onderhoud, dan kunt u vier (4) keer per jaar ook kleine aanpassingen aan de website laten uitvoeren. Indien meerdere updates gewenst; gelieve contact op te nemen met info@dbt-advies.be voor een service abonnement van 30 of 40 EUR*/maand.
*(40€/starter & 30€/basic)


7.  Voor alle andere diensten van Xolo-DBT-SBS dient een voorafbetaling van minstens 75 % van het factuurbedrag te gebeuren, tenzij anders beschreven.


8.  Elk bezwaar moet geschieden binnen de 5 dagen na levering of na factuurdatum

Dit dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn

Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. 


9.  Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen van de dienstverlener bevoegd.


10. De adresgegevens van DBT Advies – SBS:

Xolo-DBT-SBS (EE 102.156.920), Kalasadama 4, Tallinn, 10415, Estonia
Belgische afdeling:
D.F.B. Berghmans (zaakvoerder), Dambruggestraat 168, 2060 Antwerpen, België